Fraksi PPP

H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si

Ketua

H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si

H. Yahya Haryoko, S.Pd

Wakil Ketua

H. Yahya Haryoko, S.Pd

M. Ngainirrichadl, SHI

Sekretaris

M. Ngainirrichadl, SHI

User_Icon-01

Anggota

H. Nurul Furqon, SE

H. Khayatulmaki, SH

Anggota

H. Khayatulmaki, SH

Hj. Hartinah, BA

Anggota

Hj. Hartinah, BA

Hj. Nur Khasanah, SH

Anggota

Hj. Nur Khasanah, SH

H. Masruhan Samsurie

Anggota

H. Masruhan Samsurie