Fraksi PAN

H. Wahyudin Noor Aly

Ketua

H. Wahyudin Noor Aly

Drs. H. Ahsin Makruf

Wakil Ketua

Drs. H. Ahsin Makruf

Bambang Joyo Supeno, SH, M. Hum

Sekretaris

Bambang Joyo Supeno, SH, M. Hum

Drs. H. Jayus, MM

Anggota

Drs. H. Jayus, MM

Dra. Hj. Sri Marnyuni

Anggota

Dra. Hj. Sri Marnyuni

Drs. H. Asroroeddin Hadi

Anggota

Drs. H. Asroroeddin Hadi

H. Amin Makhsun

Anggota

H. Amin Makhsun

H. Mustolih, SIP

Anggota

H. Mustolih, SIP